Odborné vyjádření veřejnosti lékaři užívající v praxi BB

17.06.2009 23:25

 

Odborné vyjádření veřejnosti – Bauer Bandage :

 

Prof.Mudr.Alena Pospíšilová CSc - Fakultní nemocnice Brno Bohunice,Česká republika

Na základě vlastních zkušeností FN Brno a dalších pracovišť,která aplikovala sorpční obvazy

z aktivní uhlíkové tkaniny na dostatečném počtu pacientů,lze konstatovat,že zkoušený

výrobek splňuje požadavky na něj kladené a proto z výše uvedených důvodů a na základě

dalších vyjádření odborníků,lze Bauer Bandage doporučit k použití v ambulantní i laické

léčbě chronických i běžných ran,případě použitím v humanním,ale i veterinární medicíně a to

nejen pro své léčebné vlastnosti,ale i z ekonomických důvodů.

 

 

Doc.MUDr. Hana Zelenková Phd – prezidentka Evropské dermato-venerologické

akademie,primářka NsZ Svidník,Slovensko – použiti prostredku se ukázalo vtýchto

indikaciach z hlediska akceleracie hojenia jako mimoradne efektivne,pacienti spontálnne

udavali ústup bolestivosti,výborná bola eliminaci faktoru,ktorá často znemožnovala

pacientovi zaradenie do společnosti.Po aplikaci obvazu bolo evidentne velmi rychle

vyčistenie spodiny defektu s nástupom granulacie.Výrobok Bauer Bandage má podla nasho

názoru a skušeností ovela lepšie vlastnosti jako obdobné iné vyrobky.

 

 

Prof.Thomas V.Taylor,MD,FACS,FRCS,FACG – profesor chirurgie Houštin Central

Hospitál,Texas USA – Použil jsem při léčení pacientů tento aktivní uhlíkový obvaz a jsem

velmi překvapen.Nejenže velmi absorboval výtoky,ale značné urychlovací hojení.Pacienti

jsou velmi spokojeni.

 

 

Prof.MUDr.Oskar Andrýsek DrSc – Centrum integrované onkologické péče Měšice.ČR,

myslím,že krytí Bauer Bandage má opravdu velmi dobré výsledky.Spokojen je personál i

pacientky.

 

 

MUDr. Petr Fára – primář chirurgického oddělení NsP Říčany,Kromě aplikace na trofické

defekty,jsme aplikovali krycí obvaz Bauer Bandage i kapilárně krvácejících afekcí,např.po

exscizi karbunklu,nebo po otevřené amputaci prstů u diabetiků,kde aplikace materiálu vedla

k velmi rychlé hemostazi.Lze jednoznačně konstatovat,že zejména na chirurgické ambulanci

se jistě do budoucna nalezne další uplatnění pro tento velmi snadno aplikovatelný

materiál,který hodnotím pozitivně a který si pro rychlé čištění rány a odstranění zápachu

z infikovaného defektu laicky chválí zejména samotní pacienti.

 

 

MUDr. Karel Šimek – Nemocnice a poliklinika Krnov,léčení – 1) plochy po nejrektomiich

dekubitálních efekcí u pacientů s poruchou tkáňové trofiky při aterosklerose a diabetu – lze

v plném rozsahu potvrdit sdělení z jiných pracovišť, že i v případech torpidních efekcí

k velmi rychlému vyčištění povleklé spodiny,defektu a objevují se poměrně živé

granulace,které umožňují plastiku defektu, event.spont. epithelisují.Tento jev je o to cennější,

že ve všech případech naší aplikace Bauer Bandage se jednalo o stavy,kde dlouhodobě bylo

používáno ostatní dosud běžná terapie bez podstatného efektu. 2) rozsáhlejší plocha po

spálenině typu II hluboká až III.komparativně s jiným materiálem – byla srovnána plocha

spáleniny celého podbřišku po tangenciální nefrektomii ošetřovaná před plastikou podle

Thiersche Skintexem a absorpčním materiálem Bauer Bandage.Přesto,že počet použití je

neprůkazný,vykazovala část krytá sorpčním materiálem Bauer Bandage zcela jednoznačně

lepší stav( plocha zcela čistá,krytá jemnými jasně růžovými granulacemi) 3) jako kapilární

dren při sanaci menší kožní dehiscence po laparotomii – po dvojí aplikaci tubulisovaného

sorpčního materiálu Bauer Bandage vloženého jako kapilární dren do supurující dehiscence

došlo během 5 dnů k úplnému vyčištění a pacientku bylo možné propustit do domácí péče.

Závěrem lze konstatovat,že sorbční materiál Bauer Bandage z aktivních uhlíkových vláken

se plně osvědčil v indikacích,které byly uvedeny v práci prim.Pátka a i z ekonomického

hlediska se nám jeví jako velmi perspektivní.

 

MUDr. Miroslav Salač – praktický lékař,použil jsem sorbční krycí obvaz Bauer Bandage u

nehojících se kožních defektů – ulcerací při ischemické chorobě dolních končetin u starých

osob a také u varikozních ulcerací.V obou případech jsem byl velmi příznivě potešen

léčebným efektem tkaniny.Defekty skutečně počaly granulovat a rány se hojí,při tom jsou

povrchy čisté a u bercových ulcerací je zřetelný desodorační vliv,pravdě. Vlivem likvidace

pyocyanea.Ze svého hlediska se mne výrobek líbí jsem velice spokojen.

 

 

MUDr. Oldřich Sekora – praktický lékař,použil jsem sorbční krycí obvaz Bauer Bandage

na rosáhlý bercový vřed odolávající dosud všem způsobům léčby.Dosud jsme provedli jen

několik málo převazů,efekt se jeví velmi dobře.V započaté léčbě svých pacientů budu

pokračovat,protože pacienti jsou spokojeni.

 

 

MUDr. Alena Horná – praktický lékař,protože v mé praxi nejen praktického lékaře na

venkově,kde se setkávám často s problematikou bércových vředů, ale i jako onkolog,který

často řeší nehojící se kožní defekty po ozařování či rosáhlých operací jsem vyzkoušela

sorbční krycí materiál Bauer Bandage a s výsledky léčby jsem velmi spokojena.

 

 

MUDr. Pavel Pávek – praktický lékař, pracují jako soukromý praktický lékař a zároveň moje

pracoviště je uznáno jako výukové pracoviště ptp postgraduální vzdělávání lékařů LLF

Praha.Ihned po obdržení sorpčního krycího materiálu Bauer Bandage jsem začal s aplikací u

svých pacientů – převážně s ulkus cruris.S plnou zodpovědností mohu prohlásit a potvrdit

výborné výsledky,při léčbě těchto defektů.Dochází k rychlému ústupu otoku,zarudnutí,bolesti

i sekrece z rány.Mými pacienty je tento obvaz velmi chválen.

 

 

MUDr. Stanislava Hrňová – praktický lékař, ordinace chorob kožních a pohlavních,- při

zahájení léčby pacientů sorbčím materiálem Bauer Bandage došlo k výraznému zlepšení

defektů,během velmi krátké doby.Efekt až neskutečný.Jsem s výrobkem velmi spokojena a

budu i nadále při své činnosti používat uvedený sorbční materiál s aktivním uhlíkem Bauer

Bandage při léčení svých pacientů.

 


Who links to my website?